Poradnik Pacjenta

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

Jeżeli wskutek popełnienia błędu medycznego pacjent doznał uszkodzenia ciała (naruszono jego integralność fizyczną) i/lub rozstroju zdrowia (jakiekolwiek zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu) oznacza to, że doznał on tzw. szkody na osobie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego szkoda osobowa obejmuje nie tylko uszczerbek w majątku poszkodowanego (np.: wydatki związane z leczeniem), ale również jego krzywdę (tj. ujemne doznania psychiczne) i winna być naprawiona przez zobowiązany do tego podmiot. Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem…

Śmierć osoby bliskiej

W przypadku gdy osoba, wobec której dopuszczono się błędu, doznała takich uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, że skutkują one jej śmiercią, wówczas uprawnionymi do odszkodowania są osoby bliskie, zwane również pośrednio poszkodowanymi. Bliscy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stosowne odszkodowanie w przypadku znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej czy też renty. Każdy natomiast (nie tylko osoba bliska) może ubiegać się o zwrot kosztów pochówku i ewentualnych kosztów leczenia zmarłego, jeśli tylko faktycznie je poniósł.

Naruszenie dóbr osobistych

Najważniejszym dobrem osobistym każdego człowieka jest jego zdrowie. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste korzystają z ochrony prawa cywilnego, a więc nasze zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne, również korzysta z tej ochrony. Jej przejawy znajdujemy w art. 24 k.c., który mówi o tym, że osobie, której dobro zostało naruszone działaniem (lub zaniechaniem) danego podmiotu, od odpowiedzialnego za powstałą szkodę przysługują określone roszczenia, w tym m.in. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną, na skutek tego naruszenia krzywdę.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych, określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do pobrania

W tym miejscu możesz skorzystać z najpopularniejszych wzorów pism i formularzy.

Zadaj pytanie

Dowiedz się, jak eksperci Medicalex pomogą rozwiązać Twój problem. Gwarantujemy szybką odpowiedź.

więcej »

Aktualności

1 2 3 ... Naprzód

24 marca 2019 r.

Używałeś Roundup? Sprawdź, czy nie masz raka

Bardzo popularny środek używany do walki z chwastami, okazał się silnie rakotwórczy.

czytaj całość »

7 marca 2019 r.

Zmiana siedziby oraz przerwa w pracy biura

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-29.03.2019 roku biuro będzie nieczynne z powodu zmiany adresu siedziby.

czytaj całość »

6 marca 2019 r.

Rażące naruszenie przepisów prawa - 10 lat w szpitalu psychiatrycznym

Pacjent po 10 latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym zwolniony do domu.

czytaj całość »
1 2 3 ... Naprzód