Obowiązki lekarza

Lekarz zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza (dalej jako ustawa) ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie:

 • ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 • z dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 • z zasadami etyki zawodowej oraz
 • z należytą starannością (art. 4 ustawy).

Pozostałe obowiązki:

 1. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 30 ustawy).
 2. ­Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ustawy).
 3. ­Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta (obowiązek uzyskania zgody - art. 32 ustawy).
 4. ­Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta (art. 36 ustawy).
 5. ­Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ustawy).
 6. ­Lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (art. 41 ustawy).
 7. ­Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ustawy).
 8. ­Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 ustawy, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej (art.39 ustawy).
 9. ­Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach (art.43 ustawy).
 10. ­Lekarz zobowiązany jest zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, a w przypadku trudności z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego - Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, niepożądane działanie produktu leczniczego (art.45a, ust.1 ustawy).

Kodeks Etyki Lekarskiej jest dokumentem, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakimi winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami czy innymi osobami. Lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL. Oto tekst przyrzeczenia lekarskiego, które jest współczesną wersją przysięgi Hipokratesa, a który stanowi esencję Kodeksu.

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 • obowiązki te sumiennie spełniać;
 • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
 • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
 • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
 • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

 PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!

Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera normy etyczne wg których powinni postępować lekarze, jednak 23 kwietnia 2008 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 52 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej dotyczący krytyki działania lekarzy przez innych lekarzy jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim zakazuje zgodnych z prawdą i uzasadnionych ochroną interesu publicznego wypowiedzi publicznych na temat działalności zawodowej innego lekarza:

Art. 52.

 1. Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek. Szczególny szacunek i względy należą się lekarzom seniorom, a zwłaszcza byłym nauczycielom.
 2. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób.


Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej są bardziej ograniczone w stosunku do obowiązków lekarzy i dotyczą przede wszystkim kwestii organizacyjnych samego zakładu:

 • ­Zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 • ­Pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej powinny odpowiadać określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • ­W zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.

 

Zadaj pytanie

Dowiedz się, jak eksperci Medicalex pomogą rozwiązać Twój problem. Gwarantujemy szybką odpowiedź.

więcej »

Aktualności

1 2 3 ... Naprzód

30 sierpnia 2023 r.

Legionella. Skąd to zakażenie?

Na Podkarpaciu nasila się problem z zakażeniami bakterią Legionella pneumophila. Obecność groźnego mikroorganizmu wykrywa się u kolejnych pacjentów. Zmarło 17 osób.

czytaj całość »

30 sierpnia 2023 r.

Skutki uboczne szczepionek przeciwko COVID-19?

Przed sądami w Bawarii i Badenii-Wirtembergii bronić się muszą firmy BioNTech i AstraZeneca. Jak ustaliły media, około dwustu podobnych przypadków czeka, by wejść na wokandę.

czytaj całość »

8 marca 2022 r.

Безкоштовні юридичні поради для громадян України

Юристи GDPM, TER Enterprises, Medicalex та CNOiUM висловлюють свою солідарність з громадянами і громадянками України та пропонують підтримку у вигляді безкоштовних юридичниx консультацій.

czytaj całość »
1 2 3 ... Naprzód